Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Δομή Γενικής Γραμματείας »Υπηρεσίες » Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
ΕΕιδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τ. Αρχή Πληρωμής)

Ως Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3614/2007, ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία είχε συσταθεί με την υπ' αριθμ. 43491.ΔΙΟΕ.789/29.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η δομή και οι αρμοδιότητές της (ΚΥΑ 9321 ΦΕΚ 438/Β/14.3.2008) συνοψίζονται ως εξής :

 • Καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωμών και τις δηλώσεις δαπανών για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και είναι αποδέκτης των σχετικών εγκρίσεων πληρωμών των διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.
 • πιστοποιεί ότι:
  α) η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά,
  β) οι δηλωθείσες δαπάνες συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
 • Εισηγείται την προσωρινή εξαίρεση πληρωμών από τις δηλώσεις δαπανών που παρουσιάζουν προβλήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
 • Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
 • Τηρεί μητρώο των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη.
 • Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και Ταμείο.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους ώστε να πραγματοποιείται στο ακέραιο το συντομότερο δυνατόν.
 • Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Επιτροπή, , τις προβλέψεις και εκτιμήσεις της.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ, ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 • Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών, έλεγχο των παραδοτέων και του φυσικού αντικειμένου και υποβάλλει τις αιτήσεις πληρωμής της κοινοτικής συνδρομής των έργων που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα.
 • Προτείνει τη μεθοδολογία και την συγκρότηση των ομάδων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό.
 • Διενεργεί επιθεωρήσεις σε φορείς, στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τις πράξεις τους και συντάσσει εκθέσεις για τη λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.
 • Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες των δηλώσεων δαπανών.
 • Παρακολουθεί τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
 • Οργανώνει και διενεργεί τον εσωτερικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΕ της περιόδου 2007?2013.
 • Διενεργεί ελέγχους δειγματοληπτικά και κοινοποιεί τα αποτελέσματά τους στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τα έργα του ΕΟΧ.
 • Συνεργάζεται με την εθνική αρχή συντονισμού για την για την προσαρμογή του ΣΔΕ συνεπεία συστάσεων αρμόδιων οργάνων.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής ως προς τον Ποιοτικό Έλεγχο είναι οι ακόλουθες :

 • Εισηγείται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) παρακολουθεί το έργο του, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των ελέγχων και προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
 • Εισηγείται την έκδοση κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους φορείς που εκτελούν έργα για θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την επιλεξιμότητα των δαπανών τους.
 • Επεξεργάζεται όλους τους φακέλους και τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς και εισηγείται την έκδοση πιστοποιητικών δαπανών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις των φορέων των αντίστοιχων προγραμμάτων καθώς και των Διαχειριστικών Αρχών, Αρχών Πληρωμής και Τεχνικών Γραμματειών για θέματα αρμοδιότητάς της.
 • Διενεργεί τις εξακριβώσεις του κανονισμού 1082/2006 για τα επιχειρησιακά προγράμματα που ορίζεται με βάση τα ισχύοντα ΣΔΕ.
« Επιστροφή
 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |