Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Δομή Γενικής Γραμματείας » Εισαγωγή
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της χώρας, την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και της εθνικής συμμετοχής. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ:

 • Συμβάλει στο σχεδιασμό των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας.

 • Συμβάλλει στο σχεδιασμό των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας.

 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών για την επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής.

 • Συντονίζει και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

 • Ολοκληρώνει τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 και του Ταμείου Συνοχής.

 • Διασφαλίζει τους στόχους του νέου Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

 • Παρακολουθεί τη χρηστή διαχείριση και μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

 • Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Παρακολουθεί και εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου στον τομέα των επενδύσεων.

 • Υποστηρίζει τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, εισάγοντας μέτρα και θεσμούς που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών πόρων, αξιολογώντας τις προτάσεις και εξασφαλίζοντας τους μηχανισμούς ελέγχου εκτέλεσης των έργων σε όλα τα επίπεδα.

 • Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εποπτείας υλοποίησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομκού Χώρου (ΕΟΧ - EEA Grants) και της εκπροσώπησης της Ελλάδας ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.
Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ υπάγονται οι:

Επιπλέον, στην ΓΓΔΕ υπάγεται και η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)

 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |