Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Αναπτυξιακά Προγράμματα » ΕΣΠΑ 2007 - 2013 » Κρατικές Ενισχύσεις
Κρατικές Ενισχύσεις

Η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρατικές ενισχύσεις έχει ως αφετηρία τα άρθρα 77 έως 93 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα το άρθρο 87 παρ.1 της Συνθήκης Ε.Ε., το οποίο προβλέπει ότι "ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα Συνθήκη ορίζει άλλως".

Η διάταξη αυτή δεν παρέχει τον ορισμό των κρατικών ενισχύσεων, αλλά αποτελεί μία δήλωση αρχής. Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες η έννοια της ενίσχυσης έχει πλέον καταστεί κατά πολύ ευρύτερη από την έννοια της επιχορήγησης ή της επιδότησης, διότι συμπεριλαμβάνει όχι μόνον θετικές παροχές, αλλά και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες, ανεξαρτήτως μορφής, μειώνουν τις επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, ο όρος "ενίσχυση" καλύπτει κατ' ανάγκην όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα με δημόσιους (εθνικούς ή κοινοτικούς) πόρους και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δίχως το Δημόσιο να λαμβάνει αντίστοιχο αντάλλαγμα. Επίσης, έχει διευρυνθεί και το γενικότερο πεδίο εφαρμογής των σχετικών άρθρων, δεδομένου ότι η παρεχόμενη ενίσχυση αρκεί να έχει και δυνητικές συνέπειες στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών, για να θεωρηθεί ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται ενδεικτικά ως κρατικές ενισχύσεις :

 • οι απλές επιχορηγήσεις
 • οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις
 • τα ειδικά τραπεζικά επιτόκια και οι επιδοτήσεις επιτοκίων
 • η προνομιακή μεταχείριση από κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών
 • οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων
 • οι κρατικές εισφορές/συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων
 • η πώληση δημόσιας έκτασης με ευνοϊκούς όρους
 • οι ιδιωτικοποιήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του κατά τα τελευταία χρόνια, ζητά τη μείωση και τον προσανατολισμό των κρατικών ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους γενικού ενδιαφέροντος. Βασική θέση του είναι «λιγότερες και καλύτερες κρατικές ενισχύσεις» ενώ παράλληλα παροτρύνει τα Κ-Μ να διερευνούν πριν από την έγκριση αν η παρέμβαση μέσω της ενίσχυσης είναι το καταλληλότερο μέσο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Προτείνει επίσης την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των μεμονωμένων μέτρων καθώς και των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να διερευνάται η επίπτωσή τους στον ανταγωνισμό καθώς και η αποτελεσματικότητά τους.

Τα ανωτέρω αποτελούν βασική προτεραιότητα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία έχει θέσει σαν στόχο «να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερη και καλύτερη απασχόληση και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Τα ειδικότερα θέματα κρατικών ενισχύσεων που εξετάζονται σήμερα στο πλαίσιο της Ε.Ε είναι τα εξής :

 • ενισχύσεις για τη διάσωση και ανασυγκρότηση προβληματικών επιχειρήσεων
 • αναμόρφωση κανόνων περιφερειακών ενισχύσεων
 • απλοποίηση κανόνων για ενισχύσεις σε έρευνα - ανάπτυξη και καινοτομία
 • ρύθμιση θεμάτων ενισχύσεων σε ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος)
 • ειδικά τομεακά θέματα (ενισχύσεις σε ναυτιλία, αερομεταφορές, ναυπηγεία)
 • διαδικαστικά θέματα -αναμόρφωση κανονισμών-οδηγιών

Η Ελλάδα σταδιακά, ακολουθώντας τη γενικότερη πολιτική της Ε.Ε στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. έχει επαναπροσανατολίσει τους στόχους της στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων από τομεακούς σε οριζόντιους, με παράλληλη μείωση του επιπέδου του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την υποστήριξη συγκεκριμένων εταιριών ή κλάδων, προς την αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων όπως η απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, η κατάρτιση και η έρευνα.
Παράλληλα, η Ελλάδα κατευθύνει πάνω από το 95% των ενισχύσεων προς τη μεταποίηση, σε οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος (περιφερειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση - κατάρτιση εργαζομένων, περιβάλλον κλπ). Αυτό σημαίνει ότι έχει ουσιαστικά καταργήσει τις τομεακές ενισχύσεις, οι οποίες βρίσκονται έξω από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερη πληροφόρηση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα Κρατικές Ενισχύσεις μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr.

« Επιστροφή
 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |